Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Svenstrup Vandværk A.m.b.A.
Selskabet har hjemsted i Favrskov Kommune.

Tilbage til top ↑

§ 2 – Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage andelshavernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Tilbage til top ↑

§ 3 – Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver i selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er andelshavere, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Tilbage til top ↑

§ 4 – Medlemmers rettigheder

Selskabets andelshavere har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Favrskov Kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Tilbage til top ↑

§ 5 – Medlemmers forpligtigelser og hæftelser iøvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Enhver andelshaver indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren – ved dødsfald andelshaverens bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaverens forpligtelser over for selskabet.
Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan over for nye andelshavere betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
I overensstemmelse med Vandforsyningsregulativ har den enkelte andelshaver ansvar for jordledning og stikledning på egen grund. Dette uanset at der ikke er placeret stophane ved overgang fra stikledning til jordledning i skel eller max. 1 meter ind på egen grund.

Tilbage til top ↑

§ 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og andelshaveren udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Tilbage til top ↑

§ 7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være andelshavere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Tilbage til top ↑

§ 8 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. marts.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af andelshaverne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 9 – Stemmeret og afstemninger

Hver andelshaver har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethver andelshaver kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende eks­traordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

Tilbage til top ↑

§ 10 – Bestyelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen, opstilling af årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tilbage til top ↑

§ 11 – Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan helt eller delvis overdrage bogføring og administration til administrationsfirma. Der kan ikke gives fuldmagt til at disponere på bankkonti eller andet. Bortset fra en mindre kasse beholdning disponeres der altid af bestyrelsens medlemmer 2 i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura, når der dokumenteres fornøden ansvars- og besvigelsesforsikring.

Tilbage til top ↑

§ 12 – Årsrapport

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsrapporten underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 13 – Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til andelshaverne, men kan overføres tilet andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Tilbage til top ↑

§ 14 – Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på generalforsamlingen den 29. marts 2011.
De træder i kraft den 1. januar 2012.

Med virkning fra den 1. januar 2012 overtager andelsselskabet Svenstrup Vandværk samtlige Svenstrup Vandværk I/S’s aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter interessentskabet Svenstrup Vandværk er opløst.
Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 19. marts 2012 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Svenstrup Vandværk, intræder med virkning fra den 1. januar 2012 i de tilsvarende funktioner i Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup, den 29. marts 2011

_________________________

Hans Jørgen Bech, Tidligere Formand

________________________

Jens Guldmann, Dirigent

Tilbage til top ↑